joker
joker
joker

กา รุณยฆาต


555 views

กา รุณยฆาต

กา รุณยฆาต ความหมายของคำนี้

กา รุณยฆาต (Euthanasia) เป็นคำศัพท์ทางนิติศาสตร์ บางทีอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า กรุณาฆาต (Mercy Killing) เป็นคำศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า แพทยานุเคราะหฆาต (Physician-assisted suicide) นั้นคือความประพฤติอยู่ 2 อย่าง อันเป็นต้นว่า

 1. กระบวนการทำให้บุคคลตายโดยจงใจด้วยแนวทางที่ไม่ร้ายแรง PG SLOT หรือแนวทางที่ทำให้บุคคลนั้นตายอย่างสะดวก

2. การยกเว้นการเกื้อกูล หรือการดูแลและรักษาบุคคล โดยปลดปล่อยให้ตายลงไปเองอย่างเงียบๆ

พฤติกรรมกลุ่มนี้ก็เพื่อเป็นการยับยั้งความเจ็บสุดแสนรุนแรงของบุคคลนั้น หรืออยู่ในเรื่องที่บุคคลนั้นมีอาการป่วยด้วยโรคที่ไม่มีซึ่งแนวทางบำบัดรักษา แต่ “การการุณยฆาต” ยังคงเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในบางประเทศ ซึ่งมีบุคคลที่ไม่เห็นพ้องกับการฆ่าคนภายในแนวทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

อีกทั้งมีความคิดเห็นว่าเป็นการทำที่เป็นบาป PG SLOT นอกจาก การุณยฆาต ยังบางทีอาจซึ่งก็คือ กระบวนการทำให้สัตว์ตายด้วยแนวทางในข้างต้นได้อีกด้วย

จำพวกของการุณยฆาต

แยกประเภทตามชนิดของเจตนา

 • บุคคลนั้นกำเนิดลักษณะการเจ็บป่วยไข้อย่างรุนแรง หรือบางทีอาจได้รับทุกข์ทรมาณจากความไม่สบาย ส่งผลให้สามารถแสดงเจตจำนงให้บุคคลอื่นกระทำการุณยฆาตแก่ตนได้ ซึ่งในการนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตด้วยใจจริงสมัคร” หรือ “การุณยฆาตเจตนา” (Voluntary Euthanasia)
 • ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่บุคคลดังที่กล่าวถึงมาแล้วมิได้อยู่ในฐานะที่จะแสดงเจตจำนง อย่างเช่น มีผู้แทนตามเหตุผล ซึ่งก็คือ ทายาทโดยธรรม ผู้ใช้อำนาจดูแล ผู้รักษา หรือผู้บำรุงรักษาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไปจนกระทั่งศาลบางทีอาจพินิจใช้อิทธิพลตกลงใจให้กระทำการุณยฆาตแก่บุคคลนั้นแทนได้ การนี้จะเรียกว่า PGSLOT “การุณยฆาตโดยไม่ได้เจตนา” หรือ “การุณยฆาตโดยไม่เต็มใจ” (Involuntary Euthanasia)

แต่ การการุณยฆาตโดยไม่ประสงค์ยังคงเป็นที่โต้เถียงในเรื่องของความเป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะไม่มีวิถีทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่าคนป่วยอยากให้กระทำการุณยฆาตแก่ตัวเองจริงๆ

จำแนกประเภทตามกรรมวิธีการที่ลงมือ

 • “การุณยฆาตเชิงรับ” (Passive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการตัดการดูแลรักษาของคนไข้ ซึ่งแนวทางนี้ได้เรื่องสารภาพเยอะที่สุดและก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันให้สถานพยาบาลหลายที่
 • “การุณยฆาตเชิงรุก” (Active Euthanasia)เป็นการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการให้สาร หรือวัตถุใดๆก็ตามที่เป็นการรีบให้คนไข้ถึงแก่กรรม โดยวิธีการแบบนี้ยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ในตอนนี้
 • “การุณยฆาตเชิงสงบ” Joker gaming (Non-aggressive Euthanasia)เป็นการการุณยฆาตที่ทำโดยการหยุดให้สาเหตุสำหรับในการดำรงชัวิตแก่คนเจ็บ วิธีแบบนี้ก็ยังคงเป็นที่แย้งกันอยู่ในขณะนี้เหมือนกัน

การแบ่งแยกแบบอื่นๆ

จากข้อมูลในพจนานุกรมข้อบังคับของ เฮนรี แคมป์กางล กางล็ก (Black’s Law Dictionary) เข้าได้แบ่งประเภทและชนิดผู้กระทำรุณยฆาตไว้คล้ายกับสองชนิดที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ในข้างต้น เช่น

 • “การุณยฆาตโดยตัดการดูแลและรักษา” (Passive Euthanasia หรือ Negative Euthanasia)เป็นการปลดปล่อยให้คนป่วยตายลงไปเอง (Letting the patient go) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้รหัส “90” (เก้าศูนย์) บันทึกลงในข้อมูลการดูแลรักษา สื่อความหมายว่าคนเจ็บคนนี้ไม่อยากให้กระทำการรักษาอีกต่อไป Super slot และไม่จำเป็นต้องช่วยยืดยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายอีก ปลดปล่อยให้ตายไปอย่างสบายๆ
 • “การุณยฆาตโดยรีบให้ตาย” (Active Euthanasia หรือ Positive Euthanasia) แบ่งได้เป็น 3 ชนิดย่อย ยกตัวอย่างเช่น
 • “การุณฆาตโดยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็โดยตรง” (Voluntary and Direct Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยเลือกที่จะฆ่าจองตัวเอง (Chosen and Carried out by the patient) เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขวางยาที่มีจำนวนมากเกินขนาดจนกระทั่งทำให้ผู้ยาตัวนี้เข้าไปกำเนิดตายได้ slotxo หรือบางทีอาจวางยาที่เป็นพิษเอาไว้ใกล้ๆเพศผู้ป้วยให้ตกลงใจจับทานเอง
 • “การุณยฆาตโดยเจตนารมณ์แม้กระนั้นโดยอ้อม” (Voluntary and Indirect Euthanasia)หมายถึงการที่ผู้เจ็บป่วยตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าการดูแลและรักษาไปได้ไม่รอด ก็จะขอให้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกระทำการุณยฆาตแก่ตนเสีย โดยบางครั้งอาจจะแสดงความจำนงเป็นหนังสือ หรือเป็นพินัยกรรมชีวิต (Living Will) เอาไว้ก็ได้
 • “การุณฆาตโดยไม่มีความมุ่งหมายและก็โดยอ้อม” (Involuntary and Indirect Euthanasia) Ufabet หมายถึง การที่คนป่วยมิได้ขอร้องความตาย แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขช่วยเหลือให้เพราะว่าความเมตตาสงสาร

การุณยฆาตกับข้อคิดเห็นทางกฎหมาย

เมืองไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อบังคับที่เข้ามารองรับประเด็นการทำการุณยฆาตซึ่งถือได้ว่าเป็นการรีบความตาย การุณยฆาต ก็เลยต่างจากแนวทางการทำหนังสือแสดงความตั้งใจ (Living Will หรือ Advance Directives) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 joker slot ที่เป็นการแสดงเจตจำนงของบุคคลเพื่อระบุกรรมวิธีดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต

ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิของคนไข้ที่จะตกลงใจเกี่ยวกับตัวเอง (Right to Self-determination) ที่ปรารถนาความตายอย่างสงบเงียบตามธรรมชาติ ผิดเหนี่ยวรั้งด้วยวัสดุต่างๆจากเทคโนโลยีต่างๆโดยข้อบังคับในหลายประเทศก็ให้การสารภาพในประเด็นนี้

เช่น ข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส และก็ประเทศสิงคโปร์ ก็เลยนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงของหมอบางกรุ๊ปที่ลงความคิดเห็นว่า การใช้สิทธิตามมายี่ห้อ 12 ตามพ.ร.บ.นี้เป็นกรณีการุณยฆาต

จากข้อมูลในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงความมุ่งหมายของคนเจ็บที่จะไม่รับการดูแลและรักษาดังนี้ พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวพัน

มาตรา 3

“บริการสาธารณสุข” มีความหมายว่า บริการต่างๆอันเกี่ยวกับการผลิตเสริมสุขภาพ การปกป้องคุ้มครองและก็ควบคุมโรคและก็ต้นสายปลายเหตุที่รุกรามสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์รวมทั้งบำบัดรักษาสภาพการณ์ความป่วย เว็บตรง สล็อต และก็การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว รวมทั้งชุมชน

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” แปลว่า ผู้ประกอบวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงสถานพยาบาล

มาตรา 4 ให้นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ แล้วก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือบอกเจตนาไม่มุ่งหมายจะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการถึงแก่กรรมในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อจบการทรมาทรกรรมจากการเจ็บป่วยได้

การปฏิบัติการตามหนังสือแสดงความตั้งใจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็กรรมวิธีการที่ระบุในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้กระทำตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว

ไม่ให้จัดว่าความประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นความไม่ถูก รวมทั้งให้พ้นจากความรับสารภาพทั้งมวล

บทความที่เกี่ยวข้อง: ละคร หลงไฟ

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

ยูทูป

อัพเดทล่าสุด : 15 มิถุนายน 2021